Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemene bepalingen en toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 In het onderstaande zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden opgenomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aquaberg B.V. hierna: Aquaberg B.V. De wederpartij wordt hieronder steeds aangeduld als: de koper.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en hieruit voortvloeiende werkzaamheden en diensten door Aquaberg B.V. ten behoeve van de koper verricht, indien en voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijke anders is overeengekomen.
1.3 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en hieruit voortvloeiende werkzaamheden en diensten door Aquaberg B.V ten behoeve van de koper verricht. De algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Aquaberg B.V aanvaard zijn.

Artikel 2 - Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Aquaberg B.V zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebasseerd op de door of vanwege de koper bij de offerte-aanvraag verstrekte gegevens.
2.2 Overeenkomsten komen pas tot stand na de uitdrukkelijke aanvaarding door Aquaberg B.V. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt, dit naar keuze van Aquaberg B.V, uit de schriftelijke bevestiging door Aquaberg B.V, danwel uit het feit dat Aquaberg B.V aan de overeenkomst uitvoering heeft gegeven.

Artikel 3 - Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Hierin zijn (in ieder geval) niet begrepen de kosten van plaatsing en installatie en de kosten van het vervoer als bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden.
3.2 De door Aquaberg B.V gedane prijsopgave zijn vrijblijvend. Van prijzen in Aquaberg B.V's folders, drukwerk etc. kan worden afgeweken, zonder voorafgaande kennisgeving.
3.3 Aquaberg B.V heeft het recht alle prijsverhogende factoren -daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen de verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten (inclusief sociale lasten), belastingen, transportkosten, prijzen van toelveranciers en wijzigingen in valutaverhoudingen- die na het aanbad en/of het tot stand komen van de overeenkomst ontstaan zijn, door te berekenen aan de koper. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, is de koper gerechtigd de koop te ontbinden.

Artikel 4 - Levering en risico
4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering ter plaatse waar de koper gevestigd is.
4.2 Orders boven € 113,45 exclusief BTW worden franco geleverd; bij orders beneden € 113,45 exclusief BTW zijn de kosten voor rekening van de koper.
4.3 Alle zaken, dus zowel zij die franco geleverd, als zij waarvoor vervoerskosten berekend worden, reizen voor risico van de koper. De koper verplicht zich hiervoor een deugdelijke verzekering te sluiten en deze op eerste verzoek aan Aquaberg B.V te tonen.
4.4 Het is Aquaberg B.V toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, waarbij deze voorwaarden ook van kracht zijn op elk deelleverantie. Indien zaken in gedeelten geleverd worden, is Aquaberg B.V bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 - Afname
5.1 De koper is verplicht de gekochte zaken ten allen tijde af te nemen en tijdig de daarvoor benodigde informatie en instructies te verstrekken. Het risico, de kosten van retourvracht, opslag en/of andere noodzakelijke kosten die Aquaberg B.V. door de weigering van de koper om af te nemen en/of tijdig informatie en instructies te verstrekken heeft moeten maken, komen voor rekening van de koper.
5.2 Aquaberg B.V kan, nadat de koper de zaken eenmaal geweigerd heeft of door het verstrekken van geen/onvoldoende informatie of instructies de levering bemoeilijkt danwel onmogelijk heeft gemaakt, alvorens tot een tweede levering over te gaan, verlangen dat de koper vooraf de koopsom met alle daarbij komende kosten, daaronder in ieder geval de kosten vermeld in artikel 5.1, gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten voldoet.
5.3 Het transport van iedere volgende levering geschiedt onder de voorwaarden als vermeld in artikel 4.

Artikel 6 - Levertijden
6.1 Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Aquaberg B.V schriftelijke in gebreke te worden gesteld.
6.2 De levertijd gaat eerst in wanneer over alle technische details overeenstemming bereikt is en alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie, gegevens etc. in het bezit zijn van Aquaberg B.V.

Artikel 7 - Monsters en modellen
Indien door Aquaberg B.V een model, monsters of voorbeeld is getoond of verstrekt wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8 - Wijzigingen in de te leveren zaken
Aquaberg B.V. is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen. Indien dit betreft wijzigingen van ondergeschikte aard, wijzigingen in de verpakking of de bijhorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften of geringe wijziigingen die een verbetering betekenen.

Artikel 9 - Intellectuele en industriële eigendom en auteursrechten
9.1 De aan de koper verstekte tekeningen, afbeeldingen, monsters, modellen en/of overige documentatie/informatie en de daarop rustende of anderzins aan Aquaberg B.V. toekomende rechten van industriële, intellectuele of auteursrechtelijke aard blijven eigendom van Aquaberg B.V. Zij mogen zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Aquaberg B.V noch geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, afgegeven aan derden, danwel op andere wijze worden gebruikt of nagemaakt.
9.2 Indien een aanbiedingen niet leidt tot een overeeenkomst, dan zal de koper deze met de verstrekte tekeningen, afbeeldingen, monsters, modellen en overige documentatie/informatie op eerste verzoek van Aquaberg B.V retourneren.
9.3 Aquaberg B.V is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun merken-, modellen-, licentie-, auteurs-, octrooi- en andere rechten hoe ook genaamd in verband met door haar geleverde zaken of verleende diensten, indien Aquaberg B.V die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, in de ruimste zin des woords, aan haar door of vanwege de koper ter uitvoering van de overeenkomst verstrekt. De koper zal Aquaberg B.V voor deze aanspraken/vorderingen vrijwaren.

Artikel 10 - Overmacht
10.1 Aquaberg B.V is tijdens overmacht/onvoorziene omstandigheden niet gehouden tot (ongewijzigde) nakoming van haar uit de overeenkomst voortvloeiende (leverings-)verplichtingen.
10.2 Onder overmacht/onvoorziene omstandigheden in de zin van dit artikel worden begrepen omstandigheden die levering of tijdige levering en/of (tijdige) uitvoering van Aquaberg B.V.'s verplichtingen redelijkerwijs belemmeren. zoals bijvoorbeeld:
- oorlog of oproer
- niet tijdige danwel deugdelijke ontvangst van onderdelen of zaken van Aquaberg B.V’s leveranciers;
- import- of handelsverboden; -beperkingen of -stremmingen
- stakingen of werkonderbrekingen;
- brand;
en voorts alle omstandigheden buiten schuld ban Aquaberg B.V die levering, tijdige levering en/of uitvoering van andere verplichtingen van Aquaberg B.V redelijkerwijs belemmeren.
10.3 Aquaberg B.V heeft het recht ingeval van overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de leveringstermijn naar omstandigheden te verlengen onverminderd het recht tot ontbinding als bovenbedoeld op een later tijdstip gedurende deze (verlengings-)termijn. Aquaberg B.V heeft voorts het recht ingeval van overmacht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering mogelijk blijgt. De koper is ingeval van overmacht/onvoorziene omstandigheden niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
10.4 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Aquaberg B.V niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te onbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.5 Indien Aquaberg B.V bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd her reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijke te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 - Garantie
11.1 Aquaberg B.V verstrekt op de door haar geleverde zaken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijke anders overeengekomen, een garantie voor de duur van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van levering. De koper komt geen aanspraak op garantie toe, indien hij het defect niet onmiddellijk schriftelijk bij Aquaberg B.V gemeld heeft en heeft aangegeven zich op de garantiebepaling te beroepen.
11.2 Voor zover Aquaberg B.V haar zaken van derden betrokken heeft, verleent zij geen overige of verdere garanties dan de door deze derde aan haar verleende (fabrieks-)garantie. Aquaberg B.V zal de koper op zijn verzoek deze (fabrieks-)garantie doen toekomen.
11.3 Voor zover Aquaberg B.V haar zaken niet van derden betrokken heeft, zal zij, indien deze ondeugdelijk blijken te zijn, gedurende de in artikel 11.1 beschreven periode, koper volledig crediteren, danwel de ondeugdelijke zaak repareren, danwel overgaan tot herlevering, dit te harer keuze, zonder tot verdere schadeloosstelling jegens de koper gehouden te zijn.
11.4 Elke aanspraak op garantie vervalt in ieder geval indien de kopen zelf wijzigingen verrichten, het geleverde voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden heeft aangewend en/of onoordeelkundig behandeld heeft of onderhouden, danwel Aquaberg B.V bij de offerte-aanvraag of in een later stadium onjuiste of onvolledige informatie verstrekt heeft. De garantie geldt niet ingeval van normale slijtage.
11.5 Aquaberg B.V is van haar garantieverplichtingen ontheven, indien de koper één van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt.
11.6 De garantie geldt uitsluitend voor de koper zelf en kan door hem niet worden doorgegeven, op welke wijze dan ook, aan derden.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
12.1 Aquaberg B.V sluit, onverminderd de garantiebepalingen, uitdrukkelijk iedre verdergaande aansprakelijkheid jegens de koper uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, faaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade doe veroorzaakt is door opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Aquaberg B.V.
12.2 Indien er voor zover er op Aquaberg B.V toch nog enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor schade die het rechtstreeks en uitsluitende gevolg is van haar schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen zij verzekerd is tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
12.3 Indien de verzekering om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor Aquaberg B.V beperkt tot drie maal het factuurbedrag met een maximum van € 9.075,60.
12.4 Schadeclaims tengevolge van het voorafgaande dienen binnen drie maanden na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder na het moment dat de koper de schade had kunnen onderkennen, schriftelijk bij Aquaberg B.V te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.
12.5 De koper vrijwaart Aquaberg B.V voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met de door haar geleverde zaken.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
13.1 De door Aquaberg B.V geleverde zaken blijven het eigendom van Aquaberg B.V todat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Aquaberg B.V gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Aquaberg B.V verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van één of meer koopovereenkomsten.
13.2 Door Aquaberg B.V afgeleverde zaken, die krachtens artikel 13.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht te vestigen.
13.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Aquaberg B.V gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
13.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigingen of doen gelden is de koper verplicht Aquaberg B.V zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
13.5 De koper verplicht zich op eerste verzoek van Aquaberg B.V
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzeg te geven;
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Aquaberg B.V op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Aquaberg B.V geleverde zaken te verpanden aan Aquaberg B.V op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Aquaberg B.V;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Aquaberg B.V ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 14 - Gebreken en klachten
14.1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken en na te gaan of zij aan de overeenkomst beantwoorden. Zij dient daartoe in ieder geval te onderzoeken:
- of de zaken juist geleverde zijn;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwanititeit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
14.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze onmiddelijk, doch, in ieder geval binnen acht werkdagen na aflevering, schriftelijk -onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten- aan Aquaberg B.V te melden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de zaken te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.
14.3 Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen acht werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering, schriftelijk -eveneens onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten- aan Aquaberg B.V te melden.
14.4 De koper is verplicht Aquaberg B.V de gelegenheid te geven om de gegrondheid van de klachten over de gekochte zaken na te gaan. Hij zal Aquaberg B.V de gelegenheid geven de zaken waarover werd geklaagd te onderzoeken en deze zo nodig voor onderzoek mee te nemen. De koper zal medewerking verlenen aan een zodanig onderzoek. De koper zal niets doen waardoor het vaststellen van de gegrondigheid van de klachten wordt bemoeilijkt.
14.5 Aquaberg B.V is verplicht het onderzoek op de minst bezwardende wijze te verrichten. Alle redelijke kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de koper indien de klachten ongegrond blijken
14.6 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Aquaberg B.V geretourneerd worden.
14.7 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk bij Aquaberg B.V. te worden ingediend en wel binnen acht werkdagen na verzending hiervan, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt deze te hebben goedgekeurd.
14.8 Reclames omtrent geleverde zaken en/of facturen ontslaan de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Aquaberg B.V.

Artikel 15 - Betaling
15.1 Betaling dient te geschieden middels beschrijving op het door Aquaberg B.V opgegeven rekeningnummer. 50 % van de hoofdsom dient bij opdrachtbevestiging, 50 % binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
15.2 Indien de koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt of anderzins niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet is hij, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan het wettelijke rentepercentage plus 2%, waarbij een gedeelte van de maand telt als gehele maand.
15.3 Indien de koper na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan deze uit handen worden gegeven, in welke geval de koper naast het alsdan verschuldigde totale bedrag (inclusief rente) tevens gehouden is tot volldedige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaonder begrepen, waarvan de hoogte minimaal wordt bepaald overeenkomstig het door de Nderlandse Orde van Advocaten laatst opgestelde tarief. Wanneer Aquaberg B.V aantoont dat de door haar gemaakte kosten meer zijn dan dit Orde-tarief bedragen, komen déze kosten voor vergoeding door de koper in aanmerking.
15.4 Betalingen dienen plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
15.5 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16 - Onbinding
16.1 Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Aquaberg gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van zaken op te schorten en/of de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper met directe ingang te onbinden, zulks onverminderd alle overige aan Aquaberg B.V toekomende rechten.
16.2 Aquaberg B.V kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de overeenkomst met de koper te allen tijde zonder nadere ingebrekstelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de koper door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper met directe ingang in ieder geval ontbinden bij de volgende omstandigheden:
- indien de koper niet in staat is voldoen aan zijn opeisbare schulden of deze onbetaald laat;
- indien het faillissement van of door de koper wordt aangevraagd;
- indien surséance van betaling wordt aangevraagd;
- indien de koper zijn bedrijf staakt;
- indien beslag onder de koper wordt gelegd, dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

Artikel 17 - Geschillenbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de (relatieve) bevoegdheid van de burgelijke rechter zal elk schuld tussen de koper en Aquaberg B.V ingeval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem. Aquaberg B.V blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde recht.

Artikel 18 - Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Aquaberg B.V en de koper is Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 19 - Wijziging van de voorwaarden
19.1 Aquaberg B.V is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Aquaberg B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper in werking, zodra haar deze zijn meegedeeld.
19.2 De koper kan, ingeval van een ingrijpende wijziging, de overeenkomst ontbinden. Zij dient van deze bevoegdheid binnen 10 dagen nadat haar de wijziging is meegedeeld gebruik te maken, bij gebreke waarvan zij geacht wordt deze (nieuwe) voorwaarden geaccepteerd te hebben en deze deel uitmaken van de overeenkomst tussen haar en Aquaberg B.V.